مستند علف های هرز
مستند علف های هرز

مستند علف های هرز در مورد شیعه انگلیسی است. بررسی محتوای این مستند برای شناخت جریانات انحرافی کمک می کند.