#درسنگرخدمت (1)

از اخلاقای حاجی اصلانی این بود که هرچی میگفت خودش هم پای ثابت همان کار بود.

2022-04-14 10:00:00
    بیان دیدگاه