ماهانه در یک مسجد مجلس انس با قرآن با حضور قاریان شهرستانی برگزارشود

امام جمعه محترم ومدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان قوچان با قاریان و حافظان ومدرسین قرآنی شهرستان قوچان دیدار واز قرآن آموزان مسجد امیر المومنین # بازدید به عمل آوردند.

 

نشست قرآنی - چناران.jpg
2022-05-22 10:00:00

به گزارش خبرنگار روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، امام جمعه محترم ومدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان قوچان با قاریان و حافظان ومدرسین قرآنی شهرستان قوچان دیدار واز قرآن آموزان امیرالمومنین # بازدید به عمل آوردند.

از مصوبات این نشست می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-  5مسجد فعالیت چشمگیر قرآنی داشته باشند.

2- ماهانه در یک مسجد مجلس انس با قرآن با حضور قاریان شهرستانی برگزار شود.

3- فصلی  یک مجلس باحضور قاریان بین المللی و کشوری در شهرستان برگزار شود.

    بیان دیدگاه

    نظرات