گزارش تصویری زائرین پیاده حضرت علی بن موسی الرضا #

هم‌زمان با فرا رسیدن دهه آخر صفر زائران امام رضا # با پای پیاده خود را به مشهد مقدس رساندند.

04.jpg
2022-09-28 08:42:31

.

مشاهده 01.jpg
01.jpg
مشاهده 02.jpg
02.jpg
مشاهده 03.jpg
03.jpg
مشاهده 04.jpg
04.jpg
مشاهده 05.jpg
05.jpg
مشاهده 06.jpg
06.jpg
مشاهده 07.jpg
07.jpg
مشاهده 08.jpg
08.jpg
مشاهده 09.jpg
09.jpg
مشاهده 10.jpg
10.jpg
مشاهده 11.jpg
11.jpg
مشاهده 12.jpg
12.jpg
مشاهده 13.jpg
13.jpg
مشاهده 14.jpg
14.jpg
مشاهده 15.jpg
15.jpg
مشاهده 16.jpg
16.jpg
مشاهده 17.jpg
17.jpg
    بیان دیدگاه