گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه شهید اصلانی

گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه شهید اصلانی در طرح هم‌محلۀ امام رضا # مسیر ملک‌آباد به مشهد

DSC_5146.JPG
2023-09-14 16:00:48

.

مشاهده DSC_5119.JPG
DSC_5119.JPG
مشاهده DSC_5129.JPG
DSC_5129.JPG
مشاهده DSC_5146.JPG
DSC_5146.JPG
مشاهده DSC_5157.JPG
DSC_5157.JPG
مشاهده DSC_5161.JPG
DSC_5161.JPG
مشاهده DSC_5168.JPG
DSC_5168.JPG
مشاهده DSC_5176.JPG
DSC_5176.JPG
مشاهده DSC_5178.JPG
DSC_5178.JPG
مشاهده DSC_5190.JPG
DSC_5190.JPG
مشاهده DSC_5200.JPG
DSC_5200.JPG
مشاهده DSC_5212.JPG
DSC_5212.JPG
مشاهده DSC_5225.JPG
DSC_5225.JPG
مشاهده DSC_5227.JPG
DSC_5227.JPG
مشاهده DSC_5255.JPG
DSC_5255.JPG
مشاهده DSC_5275.JPG
DSC_5275.JPG
مشاهده DSC_5287.JPG
DSC_5287.JPG
    بیان دیدگاه