گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه شهید باهنر

گزارش تصویری فعالیت‌های جهادی قرارگاه شهید باهنر در طرح هم‌محلۀ امام رضا# مسیر سرخس به مشهد

DSC_5452.JPG
2023-09-14 16:30:57

.

مشاهده DSC_5311.JPG
DSC_5311.JPG
مشاهده DSC_5323.JPG
DSC_5323.JPG
مشاهده DSC_5350.JPG
DSC_5350.JPG
مشاهده DSC_5367.JPG
DSC_5367.JPG
مشاهده DSC_5369.JPG
DSC_5369.JPG
مشاهده DSC_5375.JPG
DSC_5375.JPG
مشاهده DSC_5383.JPG
DSC_5383.JPG
مشاهده DSC_5386.JPG
DSC_5386.JPG
مشاهده DSC_5391.JPG
DSC_5391.JPG
مشاهده DSC_5401.JPG
DSC_5401.JPG
مشاهده DSC_5419.JPG
DSC_5419.JPG
مشاهده DSC_5423.JPG
DSC_5423.JPG
مشاهده DSC_5437.JPG
DSC_5437.JPG
مشاهده DSC_5452.JPG
DSC_5452.JPG
مشاهده DSC_5460.JPG
DSC_5460.JPG
مشاهده DSC_5466.JPG
DSC_5466.JPG
    بیان دیدگاه