گزارش تصویری | هفتادویکمین میز خدمت

هفتادویکمین میز خدمت با حضور فرماندار و مسئولان نهادهای مختلف اجرایی استان در مسجد نور واقع در چهارراه استانداری برگزار شد.

IMG_20230919_190248.jpg
2023-09-21 18:22:29

.

مشاهده IMG_20230919_180618.jpg
IMG_20230919_180618.jpg
مشاهده IMG_20230919_185529.jpg
IMG_20230919_185529.jpg
مشاهده IMG_20230919_185553.jpg
IMG_20230919_185553.jpg
مشاهده IMG_20230919_185646.jpg
IMG_20230919_185646.jpg
مشاهده IMG_20230919_185709.jpg
IMG_20230919_185709.jpg
مشاهده IMG_20230919_185729.jpg
IMG_20230919_185729.jpg
مشاهده IMG_20230919_185808.jpg
IMG_20230919_185808.jpg
مشاهده IMG_20230919_185917.jpg
IMG_20230919_185917.jpg
مشاهده IMG_20230919_190002.jpg
IMG_20230919_190002.jpg
مشاهده IMG_20230919_190141.jpg
IMG_20230919_190141.jpg
مشاهده IMG_20230919_190238.jpg
IMG_20230919_190238.jpg
مشاهده IMG_20230919_190248.jpg
IMG_20230919_190248.jpg
مشاهده IMG_20230919_190410.jpg
IMG_20230919_190410.jpg
مشاهده IMG_20230919_190455.jpg
IMG_20230919_190455.jpg
مشاهده IMG_20230919_191623.jpg
IMG_20230919_191623.jpg
مشاهده IMG_20230919_191637.jpg
IMG_20230919_191637.jpg
مشاهده IMG_20230919_191715.jpg
IMG_20230919_191715.jpg
مشاهده IMG_20230919_191756.jpg
IMG_20230919_191756.jpg
مشاهده IMG_20230919_191841.jpg
IMG_20230919_191841.jpg
مشاهده IMG_20230919_191949.jpg
IMG_20230919_191949.jpg
مشاهده IMG_20230919_192249.jpg
IMG_20230919_192249.jpg
مشاهده IMG_20230919_192315.jpg
IMG_20230919_192315.jpg
    بیان دیدگاه