سی‌ویکمین دوره‌ آموزش بدو خدمت امنا برگزار شد

سی‌ویکمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا برای اعضای هیئات امنای مساجد شهر بجنورد، در مسجد امیرالمؤمنین# این شهر، برگزار شد.

photo_2023-10-22_10-37-15.jpg
2023-10-21 12:20:40

.

مشاهده photo_2023-10-22_10-36-48.jpg
photo_2023-10-22_10-36-48.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-36-52.jpg
photo_2023-10-22_10-36-52.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-36-54.jpg
photo_2023-10-22_10-36-54.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-36-56.jpg
photo_2023-10-22_10-36-56.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-36-58.jpg
photo_2023-10-22_10-36-58.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-37-05.jpg
photo_2023-10-22_10-37-05.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-37-13.jpg
photo_2023-10-22_10-37-13.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-37-15.jpg
photo_2023-10-22_10-37-15.jpg
مشاهده photo_2023-10-22_10-37-20.jpg
photo_2023-10-22_10-37-20.jpg
بیان دیدگاه

نظرات