اولین همایش دبیران اجرایی استان‌های خراسان برگزار شد

اولین همایش دبیران اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با حضور دبیران سه استان برگزار شد.

DSC_6527.jpg
2023-10-25 12:40:30

.

مشاهده DSC_6518.jpg
DSC_6518.jpg
مشاهده DSC_6522.jpg
DSC_6522.jpg
مشاهده DSC_6527.jpg
DSC_6527.jpg
مشاهده DSC_6530.jpg
DSC_6530.jpg
مشاهده DSC_6531.jpg
DSC_6531.jpg
مشاهده DSC_6535.jpg
DSC_6535.jpg
مشاهده DSC_6536.jpg
DSC_6536.jpg
مشاهده DSC_6537.jpg
DSC_6537.jpg
مشاهده DSC_6539.jpg
DSC_6539.jpg
مشاهده DSC_6541.jpg
DSC_6541.jpg
مشاهده DSC_6543.jpg
DSC_6543.jpg
مشاهده DSC_6544.jpg
DSC_6544.jpg
مشاهده DSC_6547.jpg
DSC_6547.jpg
مشاهده DSC_6549.jpg
DSC_6549.jpg
مشاهده DSC_6552.jpg
DSC_6552.jpg
مشاهده DSC_6556.jpg
DSC_6556.jpg
مشاهده DSC_6558.jpg
DSC_6558.jpg
مشاهده DSC_6563.jpg
DSC_6563.jpg
مشاهده DSC_6566.jpg
DSC_6566.jpg
مشاهده DSC_6576.jpg
DSC_6576.jpg
مشاهده DSC_6579.jpg
DSC_6579.jpg
مشاهده DSC_6581.jpg
DSC_6581.jpg
مشاهده DSC_6582.jpg
DSC_6582.jpg
    بیان دیدگاه