گزارش تصویری | بیست‌و‌نهمین دوره آموزشی بدو امامت

بیست‌و‌نهمین دوره آموزشی بدو امامت، برای 70 نفر از ائمه جماعات مساجد شهرستان طبس و در محل حوزه علمیه امام جعفر صادق# این شهرستان برگزار شد.

۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۳۳۰.jpg
2023-10-29 12:52:25

.

مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۷۵۳۵۹.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۷۵۳۵۹.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۷۵۸۱۶.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۷۵۸۱۶.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۰۰۲۸.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۰۰۲۸.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۱۹۱۲.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۱۹۱۲.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۱۹۲۳.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۱۹۲۳.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۰۳۷.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۰۳۷.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۲۳۱.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۸۲۲۳۱.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۳۳۰.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۳۳۰.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۴۱۰.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۴۱۰.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۴۲۶.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۰۹۳۴۲۶.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۱۰۱۷۵۵.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۱۰۱۷۵۵.jpg
مشاهده ۲۰۲۳۱۰۲۶_۱۲۱۰۰۹.jpg
۲۰۲۳۱۰۲۶_۱۲۱۰۰۹.jpg
    بیان دیدگاه