گردهمایی فعالان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

گردهمایی فعالان امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مساجد استان‌های خراسان با حضور رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در اردوگاه شهید بهشتی گلمکان برگزار شد.

DSC_9200.jpg
2023-11-30 19:44:05

.

مشاهده DSC_8972.jpg
DSC_8972.jpg
مشاهده DSC_8986.jpg
DSC_8986.jpg
مشاهده DSC_8989.jpg
DSC_8989.jpg
مشاهده DSC_8990.jpg
DSC_8990.jpg
مشاهده DSC_8992.jpg
DSC_8992.jpg
مشاهده DSC_8993.jpg
DSC_8993.jpg
مشاهده DSC_8997.jpg
DSC_8997.jpg
مشاهده DSC_9002.jpg
DSC_9002.jpg
مشاهده DSC_9019.jpg
DSC_9019.jpg
مشاهده DSC_9105.jpg
DSC_9105.jpg
مشاهده DSC_9108.jpg
DSC_9108.jpg
مشاهده DSC_9134.jpg
DSC_9134.jpg
مشاهده DSC_9164.jpg
DSC_9164.jpg
مشاهده DSC_9173.jpg
DSC_9173.jpg
مشاهده DSC_9177.jpg
DSC_9177.jpg
مشاهده DSC_9179.jpg
DSC_9179.jpg
مشاهده DSC_9198.jpg
DSC_9198.jpg
مشاهده DSC_9200.jpg
DSC_9200.jpg
مشاهده DSC_9222.jpg
DSC_9222.jpg
مشاهده DSC_9238.jpg
DSC_9238.jpg
    بیان دیدگاه