سی‌وهشتمین مرحله طرح ملی نذر هشتم

در سی‌وهشتمین مرحله طرح ملی نذر هشتم، برای اولین بار، 8 مددجوی نوجوان از کانون اصلاح و تربیت خراسان رضوی آزاد شدند.

79480_IMG_20231230_185021_684.jpg
2024-01-01 12:20:27

.

مشاهده 79469_IMG_20231230_185055_808.jpg
79469_IMG_20231230_185055_808.jpg
مشاهده 79472_IMG_20231230_185033_030.jpg
79472_IMG_20231230_185033_030.jpg
مشاهده 79476_IMG_20231230_185039_667.jpg
79476_IMG_20231230_185039_667.jpg
مشاهده 79477_IMG_20231230_185029_150.jpg
79477_IMG_20231230_185029_150.jpg
مشاهده 79479_IMG_20231230_185026_537.jpg
79479_IMG_20231230_185026_537.jpg
مشاهده 79481_IMG_20231230_185018_108.jpg
79481_IMG_20231230_185018_108.jpg
مشاهده 79482_IMG_20231230_185016_333.jpg
79482_IMG_20231230_185016_333.jpg
مشاهده 79483_IMG_20231230_185038_446.jpg
79483_IMG_20231230_185038_446.jpg
مشاهده 79484_IMG_20231230_185019_439.jpg
79484_IMG_20231230_185019_439.jpg
مشاهده 79485_IMG_20231230_185015_101.jpg
79485_IMG_20231230_185015_101.jpg
مشاهده photo_2023-12-31_14-12-12.jpg
photo_2023-12-31_14-12-12.jpg
مشاهده photo_2023-12-31_14-12-16.jpg
photo_2023-12-31_14-12-16.jpg
مشاهده photo_2023-12-31_14-12-18.jpg
photo_2023-12-31_14-12-18.jpg
مشاهده photo_2023-12-31_14-12-20.jpg
photo_2023-12-31_14-12-20.jpg
مشاهده photo_2023-12-31_14-12-21.jpg
photo_2023-12-31_14-12-21.jpg
مشاهده photo_2023-12-31_14-12-26.jpg
photo_2023-12-31_14-12-26.jpg
    بیان دیدگاه