تشییع پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی کرمان توسط همسنگرهای مسجدی(1)

 پیکر مطهر شهدای اقدام تروریستی کرمان شهیده مریم قوچانی غروی و شهید عادل رضایی و شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس شهید جواد ایزدی توسط همسنگرهای مسجدی در مشهد مقدس تشییع شد.

DSC_2105.JPG
2024-01-06 09:29:56

.

مشاهده DSC_1746.JPG
DSC_1746.JPG
مشاهده DSC_1781.JPG
DSC_1781.JPG
مشاهده DSC_1813.JPG
DSC_1813.JPG
مشاهده DSC_1846.JPG
DSC_1846.JPG
مشاهده DSC_1861.JPG
DSC_1861.JPG
مشاهده DSC_1908.JPG
DSC_1908.JPG
مشاهده DSC_1911.JPG
DSC_1911.JPG
مشاهده DSC_1979.JPG
DSC_1979.JPG
مشاهده DSC_1991.JPG
DSC_1991.JPG
مشاهده DSC_1995.JPG
DSC_1995.JPG
مشاهده DSC_2040.JPG
DSC_2040.JPG
مشاهده DSC_2059.JPG
DSC_2059.JPG
مشاهده DSC_2072.JPG
DSC_2072.JPG
مشاهده DSC_2095.JPG
DSC_2095.JPG
مشاهده DSC_2105.JPG
DSC_2105.JPG
مشاهده DSC_2127.JPG
DSC_2127.JPG
مشاهده DSC_2142.JPG
DSC_2142.JPG
مشاهده DSC_2151.JPG
DSC_2151.JPG
مشاهده DSC_2166.JPG
DSC_2166.JPG
    بیان دیدگاه