تشییع شهدای حادثه تروریستی کرمان توسط همسنگرهای مسجدی(2)

 پیکر مطهر شهدای اقدام تروریستی کرمان شهیده مریم قوچانی غروی و شهید عادل رضایی و شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس شهید جواد ایزدی توسط همسنگرهای مسجدی در مشهد مقدس تشییع شد.

DSC_1986.JPG
2024-01-06 09:29:48

.

مشاهده DSC_1747.JPG
DSC_1747.JPG
مشاهده DSC_1750.JPG
DSC_1750.JPG
مشاهده DSC_1772.JPG
DSC_1772.JPG
مشاهده DSC_1778.JPG
DSC_1778.JPG
مشاهده DSC_1889.JPG
DSC_1889.JPG
مشاهده DSC_1918.JPG
DSC_1918.JPG
مشاهده DSC_1926.JPG
DSC_1926.JPG
مشاهده DSC_1931.JPG
DSC_1931.JPG
مشاهده DSC_1948.JPG
DSC_1948.JPG
مشاهده DSC_1966.JPG
DSC_1966.JPG
مشاهده DSC_1986.JPG
DSC_1986.JPG
مشاهده DSC_2015.JPG
DSC_2015.JPG
مشاهده DSC_2022.JPG
DSC_2022.JPG
مشاهده DSC_2028.JPG
DSC_2028.JPG
مشاهده DSC_2050.JPG
DSC_2050.JPG
مشاهده DSC_2068.JPG
DSC_2068.JPG
مشاهده DSC_2087.JPG
DSC_2087.JPG
مشاهده DSC_2103.JPG
DSC_2103.JPG
مشاهده DSC_2148.JPG
DSC_2148.JPG
    بیان دیدگاه