آغاز طرح صبحانه رضوی در مدارس حاشیه شهر مشهد

طرح صبحانه رضوی در مدارس حاشیه شهر مشهد مقدس با همکاری آستان قدس رضوی و در قالب طرح «پیوند مسجد و مدرسه» آغاز شد.

DSC_3851.JPG
2024-01-25 08:31:51

.

مشاهده DSC_3851.JPG
DSC_3851.JPG
مشاهده DSC_3852.JPG
DSC_3852.JPG
مشاهده DSC_3854.JPG
DSC_3854.JPG
مشاهده DSC_3864.JPG
DSC_3864.JPG
مشاهده DSC_3877.JPG
DSC_3877.JPG
مشاهده DSC_3880.JPG
DSC_3880.JPG
مشاهده DSC_3939.JPG
DSC_3939.JPG
مشاهده DSC_3944.JPG
DSC_3944.JPG
مشاهده DSC_3952.JPG
DSC_3952.JPG
مشاهده DSC_3953.JPG
DSC_3953.JPG
مشاهده DSC_3957.JPG
DSC_3957.JPG
مشاهده DSC_3966.JPG
DSC_3966.JPG
    بیان دیدگاه