اعکتاف دانش‌آموزشی در مساجد مشهد

مراسم اعتکاف دانش‌آموزی و دانشجویی از امروز 5 بهمن در 120 مسجد مشهد آغاز شد.

DSC_4152.JPG
2024-01-25 10:17:42

.

مشاهده DSC_4034.JPG
DSC_4034.JPG
مشاهده DSC_4039.JPG
DSC_4039.JPG
مشاهده DSC_4051.JPG
DSC_4051.JPG
مشاهده DSC_4053.JPG
DSC_4053.JPG
مشاهده DSC_4059.JPG
DSC_4059.JPG
مشاهده DSC_4062.JPG
DSC_4062.JPG
مشاهده DSC_4080.JPG
DSC_4080.JPG
مشاهده DSC_4089.JPG
DSC_4089.JPG
مشاهده DSC_4094.JPG
DSC_4094.JPG
مشاهده DSC_4103.JPG
DSC_4103.JPG
مشاهده DSC_4110.JPG
DSC_4110.JPG
مشاهده DSC_4152.JPG
DSC_4152.JPG
    بیان دیدگاه