گردهمایی ائمه جماعات مساجد خراسان شمالی

گردهمایی ائمه جماعات مساجد خراسان شمالی، با شرکت 300 نفر از ائمه جماعات مساجد این استان برگزار شد.

20240123_111750.jpg
2024-01-26 14:12:50

.

مشاهده 20240123_100350.jpg
20240123_100350.jpg
مشاهده 20240123_104226.jpg
20240123_104226.jpg
مشاهده 20240123_111729.jpg
20240123_111729.jpg
مشاهده 20240123_113058.jpg
20240123_113058.jpg
مشاهده 20240123_114607.jpg
20240123_114607.jpg
مشاهده 20240123_125331.jpg
20240123_125331.jpg
مشاهده 20240123_125632.jpg
20240123_125632.jpg
مشاهده 20240123_130704.jpg
20240123_130704.jpg
مشاهده 20240124_100043.jpg
20240124_100043.jpg
    بیان دیدگاه