چهارمین مراسم «جشن عبادت» برگزار شد

چهارمین مراسم «جشن عبادت» در ادامه برگزاری جشن‌های تکلیف مسجدی، برای 300 نفر از دانش‌آموزان دختر محله بلوار توس، با مشارکت پنج مسجد به‌صورت تجمیعی، به‌همت واحد خواهران مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان ‌و در مسجد رسول اکرم@ (مشهد، توس 53) ناحیه شهید دارائی این مرکز، برگزار شد.

DSC_6058.jpg
2024-02-13 10:12:53

.

مشاهده DSC_5964.jpg
DSC_5964.jpg
مشاهده DSC_5970.jpg
DSC_5970.jpg
مشاهده DSC_5989.jpg
DSC_5989.jpg
مشاهده DSC_5993.jpg
DSC_5993.jpg
مشاهده DSC_5997.jpg
DSC_5997.jpg
مشاهده DSC_5999.jpg
DSC_5999.jpg
مشاهده DSC_6015.jpg
DSC_6015.jpg
مشاهده DSC_6018.jpg
DSC_6018.jpg
مشاهده DSC_6020.jpg
DSC_6020.jpg
مشاهده DSC_6026.jpg
DSC_6026.jpg
مشاهده DSC_6032.jpg
DSC_6032.jpg
مشاهده DSC_6041.jpg
DSC_6041.jpg
مشاهده DSC_6043.jpg
DSC_6043.jpg
مشاهده DSC_6059.jpg
DSC_6059.jpg
مشاهده DSC_6060.jpg
DSC_6060.jpg
مشاهده DSC_6062.jpg
DSC_6062.jpg
مشاهده DSC_6069.jpg
DSC_6069.jpg
مشاهده DSC_6081.jpg
DSC_6081.jpg
    بیان دیدگاه