مراحل تولید و پشت صحنه برنامه همسنگرهای مسجدی

ویژه برنامه انتخاباتی همسنگرهای مسجدی با موضوع چگونگی کنشگری در ایام انتخابات در مسجد، در 10 قسمت از اول اسفند ماه از سیمای سراسری افق ساعت 15:30 پخش خواهد شد.

IMG_4992.jpg
2024-02-19 14:27:59

.

مشاهده FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
مشاهده IMG_4990.jpg
IMG_4990.jpg
مشاهده IMG_4992.jpg
IMG_4992.jpg
مشاهده IMG_4997.jpg
IMG_4997.jpg
مشاهده IMG_5010.jpg
IMG_5010.jpg
مشاهده IMG_5187.jpg
IMG_5187.jpg
مشاهده IMG_5216.jpg
IMG_5216.jpg
مشاهده IMG_5222.jpg
IMG_5222.jpg
مشاهده IMG_5228.jpg
IMG_5228.jpg
مشاهده IMG_5232.jpg
IMG_5232.jpg
مشاهده IMG_5237.jpg
IMG_5237.jpg
مشاهده IMG_5252.jpg
IMG_5252.jpg
مشاهده photo_2024-02-19_14-14-30.jpg
photo_2024-02-19_14-14-30.jpg
مشاهده photo_2024-02-19_14-14-33.jpg
photo_2024-02-19_14-14-33.jpg
مشاهده photo_2024-02-19_14-14-37.jpg
photo_2024-02-19_14-14-37.jpg
مشاهده photo_2024-02-19_14-16-00.jpg
photo_2024-02-19_14-16-00.jpg
    بیان دیدگاه