اکران پارچه نگاشت‌های مناسبتی در سطح شهر بیرجند

به همت همسنگرای مسجدی، اکران شهری پارچه نگاشت‌هایی در راستای اجرای طرح نعمت حضور با موضوع مشارکت حداکثری در انتخابات و طرح ربیع الانام با موضوع عید نیمه شعبان، صورت گرفت. 

IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۵۳۲۷.jpg
2024-02-23 13:14:09

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد خراسان جنوبی، به همت همسنگرهای مسجدی، اکران شهری پارچه نگاشت هابی در راستای اجرای طرح نعمت حضور با موضوع مشارکت حداکثری در انتخابات و طرح ربیع الانام با موضوع عید نیمه شعبان، صورت گرفت

مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۰۹۳۱۰۱.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۰۹۳۱۰۱.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۱۰۷۴۶.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۱۰۷۴۶.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۱۰۸۵۸.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۱۰۸۵۸.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۱۳۳۴۴.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۱۳۳۴۴.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۱۳۴۳۳.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۱۳۴۳۳.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۲۱۵۳۱.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۲۱۵۳۱.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۲۱۵۵۸.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۲۱۵۵۸.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۲۵۹۰۶.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۲۵۹۰۶.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۳۰۱۳۱.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۳۰۱۳۱.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۳۱۹۵۰.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۳۱۹۵۰.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۳۲۱۵۸.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۳۲۱۵۸.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۳۲۲۴۸.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۰_۱۳۲۲۴۸.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۰۵۳۱۴.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۰۵۳۱۴.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۰۵۴۵۸.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۰۵۴۵۸.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۰۵۷۰۷.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۰۵۷۰۷.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۰۵۸۰۰.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۰۵۸۰۰.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۱۰۳۱۳.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۱۰۳۱۳.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۱۰۴۰۳.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۱۰۴۰۳.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۱۰۷۲۶.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۱۰۷۲۶.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۱۶۴۶.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۱۶۴۶.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۱۸۵۱.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۱۸۵۱.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۱۹۲۴.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۱۹۲۴.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۲۴۱۲.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۲۴۱۲.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۳۱۲۱.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۳۱۲۱.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۳۱۴۸.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۳۱۴۸.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۳۵۴۶.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۳۵۴۶.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۳۹۳۲.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۳۹۳۲.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۴۹۵۳.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۴۹۵۳.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۵۰۳۱.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۵۰۳۱.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۵۴۵۴.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۲۲۱_۱۷۵۴۵۴.jpg
    بیان دیدگاه