اجرای برنامه فرهنگی در 8 پارک مشهد در روز طبیعت مقارن با شهادت امیر مؤمنان#

اجرای برنامه‌های فرهنگی، اقامه نماز و افطاری ساده به‌همت مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در 8 پارک مشهد در روز شهادت امیر مؤمنان# و روز طبیعت (پارک جنگلی وکیل‌آباد، بوستان چهل‌بازه، کوهپارک، پارک خورشید، کوهشار، پارک قائم، پارک بسیج و پارک ارم)

photo_2024-04-02_10-22-19.jpg
2024-04-02 10:37:58

.

مشاهده photo_2024-04-02_10-13-38.jpg
photo_2024-04-02_10-13-38.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-13-52.jpg
photo_2024-04-02_10-13-52.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-14-20.jpg
photo_2024-04-02_10-14-20.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-14-46.jpg
photo_2024-04-02_10-14-46.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-15-02.jpg
photo_2024-04-02_10-15-02.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-15-26.jpg
photo_2024-04-02_10-15-26.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-16-25.jpg
photo_2024-04-02_10-16-25.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-16-36.jpg
photo_2024-04-02_10-16-36.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-17-26.jpg
photo_2024-04-02_10-17-26.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-17-48.jpg
photo_2024-04-02_10-17-48.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-17-55.jpg
photo_2024-04-02_10-17-55.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-18-06.jpg
photo_2024-04-02_10-18-06.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-18-16.jpg
photo_2024-04-02_10-18-16.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-18-27.jpg
photo_2024-04-02_10-18-27.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-18-33.jpg
photo_2024-04-02_10-18-33.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-18-40.jpg
photo_2024-04-02_10-18-40.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-18-57.jpg
photo_2024-04-02_10-18-57.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-21-39.jpg
photo_2024-04-02_10-21-39.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-21-54.jpg
photo_2024-04-02_10-21-54.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-22-19.jpg
photo_2024-04-02_10-22-19.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-22-25.jpg
photo_2024-04-02_10-22-25.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-22-40.jpg
photo_2024-04-02_10-22-40.jpg
مشاهده photo_2024-04-02_10-23-17.jpg
photo_2024-04-02_10-23-17.jpg
    بیان دیدگاه