اکران پارچه‌نگاشت‌های مناسبتی در سطح شهر بیرجند

اکران شهری پارچه‌نگاشت‌های «وعده صادق» به‌همت همسنگرهای مسجدی در سطح شهر بیرجند صورت گرفت.

photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۰۹.jpg
2024-04-21 08:46:02

.

مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۰۹ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۰۹ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۰۹.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۰۹.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۰ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۰ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۰ (3).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۰ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۰ (4).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۰ (4).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۰.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۰.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۱ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۱ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۱ (3).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۱ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۱ (4).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۱ (4).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۱.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۴-۲۱_۱۳-۳۳-۱۱.jpg
    بیان دیدگاه