اکران پارچه‌نگاشت‌های مناسبتی در سطح شهر بیرجند

اکران شهری پارچه‌نگاشت‌های "وعده صادق" به‌همت همسنگرهای مسجدی در سطح شهر بیرجند صورت گرفت.

IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۲۲۳۰.jpg
2024-04-19 10:15:17

.

مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۰۸۳۵۵۹.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۰۸۳۵۵۹.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۰۴۰۵۴.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۰۴۰۵۴.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۱۲۱۱۱.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۱۲۱۱۱.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۱۳۲۱۹.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۱۳۲۱۹.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۱۴۲۷.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۱۴۲۷.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۱۶۲۸.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۱۶۲۸.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۱۸۵۵.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۱۸۵۵.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۱۹۲۹.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۱۹۲۹.jpg
مشاهده IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۲۱۱۶.jpg
IMG_۲۰۲۴۰۴۲۱_۱۳۲۱۱۶.jpg
    بیان دیدگاه