هشتاد و ششمین برنامه میز خدمت برگزار شد

هشتاد و ششمین برنامه میز خدمت، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان، با حضور محسن داوری، فرماندار مشهد در ‌مسجد امام خمینی^ (مشهد، قاسم‌آباد، جاهدشهر، بوستان 16) برگزار شد.

DSC_9447.jpg
2024-05-15 11:48:55

.

مشاهده DSC_9297.jpg
DSC_9297.jpg
مشاهده DSC_9298.jpg
DSC_9298.jpg
مشاهده DSC_9301.jpg
DSC_9301.jpg
مشاهده DSC_9307.jpg
DSC_9307.jpg
مشاهده DSC_9341.jpg
DSC_9341.jpg
مشاهده DSC_9351.jpg
DSC_9351.jpg
مشاهده DSC_9362.jpg
DSC_9362.jpg
مشاهده DSC_9379.jpg
DSC_9379.jpg
مشاهده DSC_9381.jpg
DSC_9381.jpg
مشاهده DSC_9386.jpg
DSC_9386.jpg
مشاهده DSC_9388.jpg
DSC_9388.jpg
مشاهده DSC_9406.jpg
DSC_9406.jpg
مشاهده DSC_9412.jpg
DSC_9412.jpg
مشاهده DSC_9416.jpg
DSC_9416.jpg
مشاهده DSC_9422.jpg
DSC_9422.jpg
مشاهده DSC_9427.jpg
DSC_9427.jpg
مشاهده DSC_9431.jpg
DSC_9431.jpg
مشاهده DSC_9442.jpg
DSC_9442.jpg
مشاهده DSC_9447.jpg
DSC_9447.jpg
مشاهده DSC_9450.jpg
DSC_9450.jpg
مشاهده DSC_9475.jpg
DSC_9475.jpg
مشاهده DSC_9478.jpg
DSC_9478.jpg
مشاهده DSC_9480.jpg
DSC_9480.jpg
مشاهده DSC_9483.jpg
DSC_9483.jpg
مشاهده DSC_9489.jpg
DSC_9489.jpg
مشاهده DSC_9495.jpg
DSC_9495.jpg
مشاهده DSC_9509.jpg
DSC_9509.jpg
مشاهده DSC_9517.jpg
DSC_9517.jpg
مشاهده DSC_9527.jpg
DSC_9527.jpg
مشاهده DSC_9540.jpg
DSC_9540.jpg
مشاهده DSC_9547.jpg
DSC_9547.jpg
مشاهده DSC_9563.jpg
DSC_9563.jpg
مشاهده DSC_9589.jpg
DSC_9589.jpg
مشاهده DSC_9601.jpg
DSC_9601.jpg
مشاهده DSC_9610.jpg
DSC_9610.jpg
مشاهده DSC_9621.jpg
DSC_9621.jpg
    بیان دیدگاه