برگزاری طرح شنبه‌های امر به معروفی در ساختمان محراب

برنامه شنبه‌های امربه‌معروفی این هفته در نمازخانه ساختمان محراب مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان برگزار شد.

DSC_3369.jpg
2024-06-15 13:40:54

.

مشاهده DSC_3327.jpg
DSC_3327.jpg
مشاهده DSC_3332.jpg
DSC_3332.jpg
مشاهده DSC_3333.jpg
DSC_3333.jpg
مشاهده DSC_3336.jpg
DSC_3336.jpg
مشاهده DSC_3343.jpg
DSC_3343.jpg
مشاهده DSC_3366.jpg
DSC_3366.jpg
مشاهده DSC_3369.jpg
DSC_3369.jpg
    بیان دیدگاه