پنجاه‌وهشتمین دوره آموزشی بدو خدمت هیئت امنا

پنجاه‌وهشتمین دوره آموزشی بدو خدمت هیئت امنا، برای اعضای هیئت امنای مساجد شهرستان بجنورد برگزار شد.

Screenshot_20240124_213401_Video-Player.jpg
2024-01-25 14:15:42

.

مشاهده 20240124_105206.jpg
20240124_105206.jpg
مشاهده 20240124_105224.jpg
20240124_105224.jpg
مشاهده 20240124_105354.jpg
20240124_105354.jpg
مشاهده 20240124_130031.jpg
20240124_130031.jpg
مشاهده 20240124_130107.jpg
20240124_130107.jpg
مشاهده 20240124_130958.jpg
20240124_130958.jpg
مشاهده 20240124_131148.jpg
20240124_131148.jpg
مشاهده 20240124_131309.jpg
20240124_131309.jpg
    بیان دیدگاه